האם אתה מעסיק? לחץ כאן

סגור הודעה זו

תקנון חבר מביא חבר

תקנון השימוש באתר ™Dialog 

גולש יקר, אנא קרא היטב מסמך זה (להלן: "התקנון"), המסדיר את התנאים בהם הינך מורשה לעשות שימוש באתר אינטרנט זה הפועל תחת שם המתחם https://www.dialog.co.il (להלן: "האתר" או "אתר החברה"). התקנון מהווה הסכם לכל דבר ועניין בינך ובין דיאלוג יעוץ למשאבי אנוש בע"מ (להלן: "דיאלוג" או "החברה"), וגלישה באתר ו/או שימוש באי-אילו מן השירותים המוצעים בו, בין אם נרשמת לאתר בהליך ההרשמה הכלול בו ובין אם לאו, מעידים על הסכמתך המלאה לכל התנאים המפורטים בתקנון כאילו חתמת עליו ממש. אם אינך מסכים לתנאי מן התנאים המפורטים בתקנון, אזי אינך מורשה לגלוש באתר או לעשות כל שימוש בו ו/או בשירותים המוצעים בו. כל התנאים בתקנון מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.

כללי

1.1.  דיאלוג עוסקת בהשמת עובדים בתחום ההיי-טק למגוון רחב של לקוחות במגוון רחב של תחומים ואתרים.

1.2. דיאלוג מתפקדת כלשכת תעסוקה פרטית המתמקדת ב"שידוך" בין מחפשי עבודה ובין מעסיקים פוטנציאליים והשמתם לעבודה אצלם.

1.3. דיאלוג מעוניינת לגייס מועמדים לצורך השמתם כעובדים אצל לקוחות החברה (להלן: "לקוחות החברה"), ולפיכך החברה מוכנה, בכפוף לתנאים המפורטים בתקנון, לתגמל את מי שיסייע לה לגייס מועמדים כאמור (להלן: "הטבת Dialog"). החברה גם מעוניינת לעודד אותך לעודד את חבריך לסייע לחברה בעניין זה.

1.4. לשם כך פיתחה והקימה החברה את האתר, דרכו, בין היתר, תוכל להעביר לחברה "קורות חיים" של אנשים אשר מחפשים עבודה בתחומים הנחוצים לחברה וכן הפניות לחברים נוספים שלך על מנת ליידע אותם בדבר הטבת Dialog.

מה יוצא לך מזה?

2.1. הטבת Dialog.

2.1.1. בגין כל מועמד אשר "קורות החיים" שלו הועברו על ידך לחברה, באמצעות האמצעים המפורטים להלן בלבד: אתר החברה ו/או באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני dfriends@dialog.co.il (להלן בהתאמה: "הדוא"ל הייעודי" ו-"המועמד") שהתקבל לעבודה אצל מי מלקוחות החברה, תהיה זכאי לשובר מתנה  בסך 1200 ש"ח (להלן "עמלת השמה") וכל זאת בהתקיים כל התנאים הבאים במצטבר:

(א) בדף המידע הסטטיסטי (כהגדרתו להלן) שלך הופיעה הודעה לפיה החברה קיבלה את קורות החיים והוסיפה אותם למאגר המידע של החברה.

(ב) בדף המידע הסטטיסטי שלך הופיעה הודעה לפיה החברה מאשרת את קבלת קורות החיים של המועמד ששלחת כפוטנציאל לזכות אותך בהטבת Dialog, וגרף ההתקדמות של המועמד ששלחת נצבע בצבע ירוק (להלן: "הודעת האישור").

(ג)  אחד מלקוחות החברה התקשר עם המועמד בהסכם העסקה, תוך שאותו לקוח שילם לחברה תמורה בגין השמת המועמד אצל אותו לקוח (להלן: "השמה מוצלחת").

(ד)  במועד בו נחתם הסכם ההעסקה במסגרתו בוצעה השמה מוצלחת, כאמור בסעיף 2.1.1(ג) לעיל, לא ענו קורות החיים של המועמד להגדרה "פג תוקף". לעניין זה - "פג תוקף" משמעו שחלפה תקופה של 3 חודשים מיום שהחברה הציגה הודעה בדף המידע הסטטיסטי כי קורות החיים של המועמד נתקבלו והוספו למאגר המידע (כאמור לעיל בסעיף 2.1.1(א)).

(ה) המועמד החל לעבוד אצל אחד מלקוחות החברה בעקבות השמה מוצלחת, והמשיך לעבוד בחברה או אצל הלקוח האמור, לפי העניין, לפחות שלושה חודשים קלנדארים מלאים.

2.1.2. בגין כל קורות חיים של מועמד שבוצעה לגביו השמה מוצלחת, ואשר קורות החיים שלו הועברו לחברה, באמצעות הדוא"ל הייעודי ו/או באמצעות אתר האינטרנט, ע"י אדם העונה להגדרת סוכן משנה שלך (כמוגדר להלן), תהיה זכאי לשובר מתנה בסך 1200 ש"ח, ביחס למשרה אליה התקבל המועמד לעבודה (בכפוף לשינויים אפשריים כמפורט להלן) (להלן: "עמלת סוכנות משנה") ובלבד שאותו סוכן משנה שלך זכאי לקבלת עמלת השמה בגין אותם קורות חיים, על פי תנאי תקנון זה.

לעניין זה "סוכן משנה שלך" משמעו אדם אשר קיבל מאתר האינטרנט דואר אלקטרוני ובו הפנייה להרשמה לאתר שלנו, לאחר שאתה, בהיותך מחובר לחשבונך באתר האינטרנט, הזמנת אותו - באמצעות הזנת פרטי כתובת הדואר האלקטרוני שלו ושמו - וכאשר הגיעה אליו ההפניה הוא לחץ על הקישורית המופיעה באותו דואר אלקטרוני ודרכה נכנס לאתר האינטרנט ונרשם לאתר תוך אישור תקנון זה. מובהר כי ייתכן שיהיו לך מספר "סוכני משנה" ואולם כל סוכן משנה משויך אך ורק לאדם ממנו קיבל את ההזמנה דרכה הוא נרשם לאתר.

2.2. הצבת הודעת האישור בדף המידע הסטטיסטי, כהגדרתה לעיל, על ידי החברה, או הסירוב להציבה, נתונים לשיקול דעתה המוחלט והבלעדי של החברה וזאת כדי למנוע מצבים בהם קורות החיים של המועמד כבר מצויים בידי החברה ו/או ניסיונות הונאה. לפיכך, רישומי החברה מהווים ראיה חותכת למועד בו ניתנה הודעת אישור, כהגדרתה לעיל. יחד עם זאת, לחברה יש אינטרס בהצלחת האתר ולפיכך היא לא תסרב לאשר קורות חיים, אם אלה אכן אינם מצויים בידיה ומתייחסים לאדם המחפש עבודה.

2.3.על אף האמור בסעיף 2.1.1, מובהר כי יכול שעמלת ההשמה, תהא בפועל נמוכה יותר מן הסכומים המצויינים בסעיף 2.1.1 או באתר, לפי העניין, בשל גורמים העלולים להפוך אותה לבלתי כלכלית, כגון עקב חלקיות המשרה של המועמד שנקלט לעבודה אצל לקוח החברה, העסקתו כנותן שירותים חיצוני ולא כעובד, גובה שכרו, זמניות המשרה אליה נקלט וגורמים נוספים. מטעמים של צנעת הפרט לא נוכל לחשוף בפניך כל מידע כאמור ביחס למועמד לגביו תהא זכאי לעמלת ההשמה ולפיכך, הכרעת החברה בדבר גובה עמלת ההשמה בפועל תהיה סופית ובלתי ניתנת לערעור. עם זאת, כאמור מעלה, החברה לא "משחקת משחקים" - לחברה יש אינטרס בהצלחת האתר ולפיכך החברה תעשה כמיטב יכולתה ליתן את העמלות במלואן היכן שהדבר ניתן.

2.4 מובהר בזאת כי השימוש בשובר המתנה (כאמור בסעיפים 2.1.1 ו- 2.1.2 לעיל) הינו בהתאם לתנאי השימוש החלים על אותו שובר, ולך ו/או מי מטעמך לא תהיה כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה בגין שובר המתנה (לרבות מימושו) כנגד החברה ו/או מי מטעמה.  

איך עובד התהליך?

3.1.באתר קיים ממשק המאפשר לך לשלוח לחברה את קורות החיים של מועמדים מטעמך (להלן: "קורות החיים") בתצורה של קובץ מחשב. בנוסף, הנך יכול לשלוח את קורות החיים באמצעות הדוא"ל הייעודי.  לאחר משלוח קורות החיים דרך האתר ו/או באמצעות הדוא"ל הייעודי, תבנה החברה, פרופיל אישי לגבי המועמדים.

3.2. כמו כן, תבנה החברה דף מידע סטטיסטי לגבייך, על פי תבנית קבועה מראש בה עושה החברה שימוש (להלן: "דף המידע הסטטיסטי") אשר ירכז מידע ונתונים סטטיסטיים מצרפיים אודות (א) המועמדים אשר הגשת את קורות חייהם (לרבות אישור קורות חייהם ומידע אודות השמתם המוצלחת ועמלות השמה), ו-(ב)החברים שהזמנת ונרשמו תחתיך כ"סוכני משנה" (כהגדרת מונח זה).

3.3. "סוכן חכם" לאיתור משרות פתוחות. משתמש הרשום לאתר יכול לבחור תחומי עניין (מקצוע, מיומנות) מתוך רשימה מוגדרת מראש, לגביהם הוא מעוניין לקבל התראות (בדואר אלקטרוני ו/או באמצעות מיסרון (SMS) ו/או באמצעות מערכת הודעות מיידיות והכל לפי האפשרויות שיסומנו על ידי המשתמש לפי בחירתו) בדבר משרות פתוחות המצויות באתר (להלן: "התראות סוכן חכם"). מובן כי הנך רשאי לבטל את בקשתך לקבלת התראות כאמור על ידי התחברות לאתר וביטול הבקשה, או על ידי משלוח אי-מייל לכתובת הדואר האלקטרוני  yura-v@dialog.co.il והחברה תפסיק לשלוח לך התראות בתוך 3 ימי עסקים (ככל שמדובר בהתראות סוכן חכם הנשלחות על ידי החברה ולא על ידי צדדים שלישיים המייצרים יישומים המתחברים לאתר – אשר לצורך הפסקת קבלת התראות מהם עליך לפנות אליהם). הינך מתחייב כי כתובת הדואר האלקטרוני ו/או מספר הטלפון ו/או חשבון ההודעות המיידיות שהינך מזין לצורך קבלת התראות סוכן חכם היא כתובת השייכת לך.

3.4. פרטייך האישים (כהגדרת מונח זה להלן) וקורות החיים שתעביר לחברה כמו גם דף המידע הסטטיסטי יישמרו במאגרי המידע של החברה וייעשה בהם שימוש בהתאם לאמור במסמך הצהרת הפרטיות של החברה, המהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה (להלן: "הצהרת הפרטיות") ואשר הינך מסכים בזאת גם לכל תנאיה.

3.5. משלוח קורות חיים מצידך אינו יוצר כל מחויבות של מי מלקוחות החברה להתקשר עם המועמד בהסכם העסקה וההחלטה אם להתקשר עם המועמד נתונה לשיקול דעתם הבלעדי של מי מלקוחות החברה, ולך לא תהיה כל טענה כלפי החברה ו/או מי מלקוחות החברה בשל אי-התקשרות של מי מלקוחות החברה עם מועמד שקורות חייו נשלחו על ידך לחברה.

יחד עם זאת אל תשכח כי לחברה אינטרס גדול להשמת מועמדים מתאימים והיא תעשה כן אם מועמד שקורות חייו יישלחו על ידך יכולים להוביל להשמה מוצלחת.

 תנאים והגבלות

4.1. אתה מצהיר כי ידוע לך היטב שאינך מורשה לשלוח לחברה קורות חיים, או כל פרט אישי אחר של אדם, ללא ידיעתו והסכמתו המלאה לכך ש: (א) קורות חייו יישלחו לחברה לצורך בחינת התאמתו לקבלה לעבודה אצל מי מלקוחות החברה ובתוך כך יישמרו בידי החברה; (ב) החברה תפנה, אם תבחר בכך, לאותו אדם על מנת לזמנו לראיון לבחינת התאמתו לקבלה לעבודה אצל מי מלקוחות החברה; (ג) החברה תרשום את אותו אדם כמשתמש רשום באתר לכל דבר ועניין ותהיה רשאית לשלוח לאותו אדם שם משתמש וסיסמא ייחודיים שיאפשרו לו שימוש בשירותי האתר כמפורט בתקנון זה; ו- (ד) החברה אינה מתחייבת להשים אותו להעסקה אצל מי מלקוחותיה.

4.2. עוד אתה מצהיר כי אין במשלוח קורות חיים על ידך משום הפרת התחייבות מצידך, כלפי כל צד שלישי שהוא, שלא לעשות כן, או משום הפרת הוראות חוק הגנת הפרטיות תשמ"א-1981.

4.3. החברה אינה מתחיבת לוודא נכונות תוכן קורות החיים, דיוקם, מהימנותם, שלמותם או עדכניותם. אתה מצהיר כי קורות החיים שהועברו על ידך לחברה, אם הועברו, הם נכונים, מלאים, מדויקים ומשקפים נאמנה את ההכשרה, ההשכלה והניסיון המקצועי (שלך או של המועמד שאת קורות חייו העברת) ואינם כוללים פרטים מטעים. לפיכך הינך נושא באחריות המלאה, ופוטר את החברה מכל אחריות, בקשר עם כל תלונה או טענה מכל צד שלישי אליו יועברו קורות החיים (כמובן בהסכמתך או בהסכמת המועמד, לפי העניין), אם יתברר כי הצהרתך אינה נכונה. מבלי לגרוע מאחריותך הנ"ל הינך נותן בזאת היתר לחברה, אם החברה תבחר לעשות כן, לפנות לכל גורם המאוזכר בקורות החיים על מנת לוודא את נכונות הפרטים המאוזכרים בהם ולקבל את חוות דעתם עליך.

4.4. החברה מצידה מתחייבת כי לא תעביר את אותם קורות חיים לאף צד שלישי ללא קבלת הסכמתו של המועמד.

4.5. החברה תהא רשאית למחוק, על פי שיקול דעתה הבלעדי, קורות חיים אשר שלחת לאתר, מבלי להודיע או לקבל את רשותך מראש.

4.6. על מנת להירשם לאתר הינך נדרש לספק לחברה רק שם וכתובת דואר אלקטרוני תקפה, אך לצורך קבלת עמלת השמה או עמלת סוכן משנה תידרש לספק לחברה גם פרטים בדבר שם מלא, מספר ת.ז., כתובת, טלפון וכדומה, וכן את תמונתך (לעיל להלן וביחד: "פרטיך האישיים").

4.7. הינך נותן את הסכמתך לכך שהחברה תשמור בידיה את פרטיך האישיים לצורך רישומך באתר ולצורך מעקב אחר התנהלותך והישגיך, קבלת עמלת השמה ו/או עמלת סוכנות משנה במידה שתהיה זכאי להן, וכן דין ודברים עם הרשויות השונות בקשר להתנהלות האתר, לרבות רשויות המס השונות.

4.8. הינך נותן את הסכמתך לכך שהחברה תפרסם את שמך הפרטי או את כינויך באתר החברה ובפרסומיה וכן את תמונתך בהקשר של הישגיך בגיוס מועמדים וחברים . אתה מעניק בזה רשיון לחברה לעשות שימוש בתמונתך כאמור, ומתחייב כי שימוש בתמונה כאמור לא יפר זכויות יוצרים מכל סוג וכי לא תועלה כנגד החברה כל טענה בדבר הפרת זכויות מוסריות.

4.9. אתה נותן את הסכמתך לכך שאם מועמד, אשר קורות חייו הופנו לחברה על ידך, יפנה לחברה בטענה שהוא לא נתן את הסכמתו להעברת קורות חייו לחברה, ויבקש לדעת מי הפנה את קורות חייו לחברה, תוכל החברה למסור לידי אותו מועמד את פרטייך האישיים (על מנת שיוכל לזהות אותך).

4.10. אם החברה תידרש על ידי רשות שיפוטית, חקירתית או ממסדית אחרת לחשוף בפניה את פרטיך האישיים או את קורות חייו של מועמד, היא תיאלץ לעשות כן ואתה מסכים לכך.

4.11. בבקשתך לקבל התראות סוכן חכם, הנך מצהיר כי כתובת הדואר ו/או מספר הטלפון ו/או חשבון ההודעות המיידיות שהינך מזין לצורך קבלת התראות כאמור שייכים לך. יחד עם זאת אין באפשרות החברה לוודא כי משלוח התראות אלו לא ייורט על ידי צדדים שלישיים הפועלים ברשת האינטרנט שלא בהרשאה מטעם החברה ולפיכך הינך פוטר את החברה מכל אחריות באשר להגעת אי-אילו מן ההתראות האמורות לידי כל גורם או יעד שהם, שאינו כתובת הדואר האלקטרוני, מספר הטלפון ו/או חשבון ההודעות המיידיות שלך, לרבות בקשר עם חשיפת כל פרט המופיע באותן התראות לצדדים שלישיים בשל כך.

4.12. הגלישה באתר, ההרשמה אליו והשימוש בשירותיו מיועדת לבגירים מעל גיל 18 בלבד. משכך, הינך מצהיר כי הינך בגיר מעל גיל 18.

4.13. בכל שימוש באתר הדורש זאת עליך למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים. פרטים שגויים עלולים למנוע ממך את האפשרות להשתמש בשירותי האתר ובמקרה הצורך לסכל יצירת קשר אתך. במקרה של שינוי פרטים עליך לעדכנם באמצעות פניה לכתובת דואר אלקטרוני yura-v@dialog.co.il.

4.14. פרטים אישיים – אותם הזנת לאתר או אלו הנזכרים בקורות החיים של המועמדים יישמרו במאגר המידע שבבעלות החברה. אין חובה על-פי חוק למסור את המידע האמור, אולם בלא למוסרו לא ניתן יהיה להשתמש בשירותי האתר. החברה לא תעשה שימוש בפרטייך האישיים, אלא בהתאם לאמור בתקנון זה ובהצהרת הפרטיות. מאגר המידע של החברה יכול שישמש לצורכי דיוור ישיר למשתמשים באתר כאמור להלן בסעיף 5.

4.15. שמור על פרטי ההזדהות בסודיות כדי למנוע שימוש לרעה בהם. הקפד להחליף את הסיסמה בתדירות גבוהה ככל האפשר. בכל מקרה, אתה האחראי הבלעדי על כל שימוש בפרטי ההזדהות, או כל פעולה שתיעשה תוך שימוש בהם, אפילו אם השימוש או הפעולה כאמור לא הורשו על-ידך.

4.16. החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, שלא לאפשר לגולש כלשהו להשתמש באי אילו מן השירותים המוצעים באתר, או לבטל כל הרשאה שניתנה לו בעבר, מכל סיבה שהיא ומבלי שהיא תחוייב לפרט בפניו כל נימוק או סיבה כאמור, ואתה מסכים לכך במפורש. אין ברצוננו לפעול בשרירותיות ולנתק משתמשים משירותי האתר סתם כך - הדבר, על פניו, נוגד את אינטרס החברה. יחד עם זאת, לצערנו רשת האינטרנט מלאה במשתמשים ששואפים לנצל אותה לצרכים פסולים ובלתי חוקיים מסוגים שונים ומגוונים (לרבות התחזות, הטעייה, הפרת חוקים והסכמים, הונאה, פרסום לשון הרע, פגיעה בפרטיות וכדומה), ובשל כך אנו חייבים לשמור לעצמנו את הזכות הבלתי מסוייגת שלא להרשות שימוש באתר ובשירותי האתר לכל גורם שהוא.

4.17. הינך מתחייב לשפות ולפצות את החברה בקשר עם כל תלונה ו/או דרישה ו/או תביעה מטעם כל צד שלישי שיפנה אל החברה בתלונה ו/או טענה בקשר עם: (1) העברת קורות חיים של מועמד מבלי לקבל את הסכמתו; (2) קבלת התראות סוכן חכם (כהגדרתן לעיל) שהבקשה לשליחתן נעשתה תוך שימוש בפרטי ההזדהות שלך או כל פעולה אחרת שנעשתה תוך שימוש כאמור; (3) פגיעה בפרטיות שנעשתה על ידך; ו/או (4) כל מעשה ו/או מחדל בניגוד להוראות תקנון זה או כל דין אחרים המיוחסים לך.

5מאגרי המידע

בהסכמתך לתנאי השימוש אתה מסכים כי הנתונים, קורות החיים, פרטייך האישיים, ההודעות וכל יתר המידע אשר העברת או תעביר לחברה בכל עת ישמשו את החברה לצרכיה המנהליים, העסקיים והמסחריים, ובין היתר לצורך יצירת קשר עמך ו/או עם המועמדים ו/או לקוחות החברה, דיוור ישיר, מבצעי שיווק ופרסום והצעות עבודה, באמצעות הדואר, הטלפון, הפקסימיליה או הדואר האלקטרוני.

ידוע לך כי אתה רשאי לפנות בכתב לחברה בכתובת yura-v@dialog.co.il, בכל עת, בבקשה כי המידע יימחק ממאגרי המידע.

6שימושים אסורים באתר ואזור הבלוגים

.1. בטיחות המידע

אנו עושים את המיטב לשמור את האתר ואיזור הבלוגים נקי, אך אנו לא יכולים להבטיח זאת בצורה מוחלטת. אנו זקוקים לעזרתך על מנת לעשות זאת, ולפיכך הינך מתחייב כי:

(א) לא תעלה לאתר ו/או לאיזור הבלוגים  הודעות פרסומיות (כגון "ספאם") בניגוד לדין.

(ב) לא תאסוף מידע אודות משתמשי האתר, ולא תחדור לאתר על ידי אמצעים אוטומטיים, (כגון Harvesting Bots, Robots, Spiders, Scrapers, etc.) מבלי לקבל את אישור החברה מראש ובכתב.

(ג) לא תעלה לאתר וירוסים וקודים זדוניים אחרים.

(ד) לא תעשה שימוש בחשבון אשר שייך למשתמש אחר של האתר, מבלי לקבל את רשות אותו המשתמש מראש.

(ה) לא תבצע פעולות מציקות, מטרידות ו/או מאיימות כלפי משתמשי האתר.

(ו) לא תעלה לאתר ו/או לאיזור הבלוגים תוכן שיש בו משום לשון הרע, השמצה, דברי גנאי או פורנוגרפיה, הטרדה מינית, איום, תעמולה לשנאה ו/או גזענות, עירום, אלימות, וכל תוכן בלתי ראוי, בלתי מוסרי, נוגד את תקנת הציבור ו/או תוכן אשר עלול להוות עבירה על חוק כלשהו.

(ז) לא תעשה שימוש באתר ו/או באיזור הבלוגים בכל דרך בלתי חוקית, מטעה, זדונית או מפלה.

(ח) לא תסייע, תקדם או תעודד הפרה של הוראות השימוש באתר.

64. הגנה על זכויות

אנו מכבדים זכויות של אנשים אחרים ומצפים כי תנהג באופן דומה, ועל כן, הינך מסכים ומתחייב כי:

(א) לא תעלה לאתר ו/או לאיזור הבלוגים תוכן או תבצע כל פעולה באתר אשר מפרה זכויות של אדם אחר או כל חוק רלוונטי.

(ב) לא תעלה לאתר מסמכי זיהוי, מידע פיננסי רגיש, קורות חיים ו/או כל מסמך בעל אופי אישי ו/או פרטי לאתר ולאיזור הבלוגים מבלי לקבל את רשות בעל המידע או האדם אודותיו המידע דן.

(ג) החברה שומרת את הזכות להסיר כל תוכן אשר הועלה על ידך לאתר ו/או לאיזור הבלוגים אם התוכן מפר את תנאי השימוש באתר. אם התוכן הוסר כאמור בשל הפרת זכויות יוצרים או כל זכות קניין רוחני אחרת של אדם אחר, ולדעתך התוכן הוסר בשל טעות, תוכל לפנות אל החברה על מנת לתקן את הטעות.

(ד) החברה שומרת את הזכות לבטל את חשבונך על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי להתריע בפניך מראש אם תפר את זכויות הקניין הרוחני של אנשים אחרים.

65. אי תחרות

כאמור לעיל, דיאלוג מעוניינת לגייס מועמדים הן לצורך השמתם כעובדים אצל לקוחות החברה והן כעובדים חדשים לשורותיה של החברה, ומוכנה, לתגמל את מי שיסייע לה לגייס מועמדים כאמור בכפוף להוראות תקנון זה. הינך מתחייב כי לא תבצע באמצעות האתר (ובמיוחד באיזור הבלוגים) בעצמך ו/או על ידי מי מטעמך, כל פעולה הקשורה לעסק המבוסס בעיקרו על תחומי העיסוק של החברה, ולא תבצע כל פעילות ו/או תציע כל סוג של שירותים המתחרים בחברה. עוד הינך מתחייב כי לא תעלה לאתר כל מידע או תוכן פרסומי הפונה למשתמשי האתר ומתחרה, במישרין או בעקיפין, בעסקי החברה (להלן: "תוכן פרסומי אסור") (לדוגמא: הודעה פרסומית הפונה למשתמשי האתר לצורך השמתם אצל צד שלישי כלשהו שלא באמצעות החברה והשירותים שניתנים על ידי החברה באתר, הינה תוכן פרסומי אסור). מובהר, כי החברה שומרת לעצמה את הזכות למחוק באופן מיידי כל תוכן, אשר על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה הינו תוכן פרסומי אסור, ואתה נותן לכך את הסכמתך מראש.

7. קניין רוחני

7.1. כל זכויות הקניין הרוחני הקשורות באתר החברה או נובעות ממנו שמורות לחברה, לרבות זכויות היוצרים באתר החברה, וכל חלק ממנו. כל שימוש, העתקה, גזירה, הפצה, העמדה לרשות הציבור או שידור של תוכן כלשהו מתוך אתר החברה או כל חלק ממנו (לרבות אך לא רק תפריטים, ממשק משתמש, צילומי מסך, שמות, תהליכים, קוד המקור של דפי האתר ותקנון זה), ללא קבלת הסכמת החברה מראש ובכתב אסורים בהחלט.

7.2. בפרט,כל שימוש בסימני המסחר, סימני השירות ו/או לוגו המופיעים באתר האינטרנט אסור בהחלט ללא קבלת אישור מראש ובכתב מן החברה.

8. שונות

8.1. תקנון זה ניתן לשינוי מעת לעת על ידי החברה, על ידי פרסום תקנון מעודכן במקומו. המועד בו בוצע העדכון האחרון לתקנון מופיע בתחתיתו. מומלץ כי תחזור ותעיין בתקנון מעת לעת.

8.2. ההשתתפות בהטבות אסורה על עובדי החברה וקרובי משפחתם.

8.3. אין בעשיית שימוש באתר, בשירותי האתר, קבלת כספים מהחברה בהתאם להוראות תקנון זה, ו/או בכל האמור בתקנון זה, כדי ליצור יחסי עובד-מעביד בינך ובין החברה או כל יחסים עסקיים מסוג אחר.

8.4. החברה לא תהיה אחראית כלפיך לכל נזק, תשלום, או הוצאה, אשר יגרמו לך (ככל שייגרמו), כתוצאה משימוש באתר ו/או בשירותי האתר.

8.5. החברה יכולה להודיע בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, על הפסקת מתן ההטבות. יחד עם זאת קורות חיים אשר נשלחו לגביהם הודעת אישור מטעם החברה בטרם הודיעה החברה על סיום ההטבות ימשיכו לזכות בעמלות אם נתמלאו שאר התנאים לזכאות זו, כמפורט בתקנון.

8.6. הסמכות לדון בכל דבר ועניין הקשור בתקנון זה תהיה נתונה לבתי המשפט במחוז תל-אביב בלבד.דיני מדינת ישראל יחולו על תקנון זה והוא יפורש על פיהם.

מועד עדכון אחרון: 09/04/2018

 

 
}

 

שלח קו"ח