תקנון השימוש באתר של דיאלוג

כללי

 • התקנון נכתב בלשון זכר מפאת הנוחות בלבד, אך הוא פונה לשני המינים, זולת אם צויין במפורש אחרת. 
 • אלא אם צויין במפורש אחרת, כל התכנים המופיעים באתר פונים ומתייחסים לשני המינים, ונכתבו בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד. בכל מקום בו לא מצויין כי התכנים פונים ומתייחסים לשני המינים, או שנעשה שימוש במין אחד בלבד, יש להתייחס אל תוכן זה כאילו הוא פונה ומתייחס לשני המינים גם יחד.
 • השימוש באתר מהווה אישור לכך שהגולש קרא את התקנון, אישר את תנאי השימוש בו והסכים להם, וכי הוא מוותר על כל זכות משפטית הקשורות לשימוש באתר, או לזכויות משפטיות היכולות להתעורר בעקבות השימוש באתר. 
 • שימוש באתר מוגדר ככל פעילות של גלישה / הרשמה / העלאת תכנים לאתר / הורדת תכנים מן האתר / או הסתמכות על מידע שהופיע / מופיע באתר, בין אם בדפיו השונים, או בקבצים הניתנים להורדה מן האתר. 
 • לדיאלוג עומדת הזכות לשנות את תקנון האתר מעת לעת, ללא צורך במתן הודעה מוקדמת למשתמשי האתר, או לכל צד שלישי המעורב באתר.
 • המידע המופיע באתר מתעדכן ומתחדש מעת לעת ודיאלוג אינה אחראית על כל הסתמכות על המידע אשר הופיע / מופיע באתר, ואין היא מחוייבת למסור הודעה כלשהי על שינוי במידע המופיע באתר. 
 • הכניסה לאתר, הקריאה בו, או השימוש בכלים שהוא מציע הם באחריות המשתמש בלבד.
 • התכנים, המידע, התמונות, הקבצים הניתנים להורדה מן האתר וכל הפרטים המופיעים באתר זה, הם קניינה הבלעדי של חברת דיאלוג, ובכלל זה נכללים גם העיצובים והאייקונים.
 • חל איסור להעתיק / לשכפל / למכור / להפיץ / לשווק או לתרגם חלקים מן האתר או את כולו, ללא קבלת אישור מראש מדיאלוג. איסור זה כולל את כל תכני האתר, לרבות טקסט, תמונות, סמלים מסחריים, אייקונים, ניוזלטרים וכו'

שימוש באתר

 • בעת שימוש באתר, המשתמש, בין אם זו חברה המבקשת לגייס עובדים, או דורש עבודה המשתמש באתר בכדי לחפש עבודה, או כל גולש אחר/אקראי שאינו נמנה על שתי הקבוצות שתוארו לעיל, מתחייב שהפרטים שהוא מוסר הם נכונים ועדכניים.
 • מסירת פרטים כוזבים, בלתי מדוייקים, מטעים, ו/או התחזות לאדם ו/או לחברה, מפרים את תקנון האתר, והאחריות בגין פעולה שכזו, לרבות הנזקים שיגרמו בעטיה, יוטלו בבלעדיות על המשתמש אשר ביצע את ההפרה שבנדון.
 • דיאלוג שמורת לעצמה את הזכות, על פי שיקול דעתה, להפסיק / לשנות / לבטל את חלקם / את כול השירותים המוענקים באמצעות אתר זה, ללא הודעה מוקדמת.
 • בעת שימוש באתר, המשתמש, בין אם זו חברה המבקשת לגייס עובדים, או דורש עבודה המשתמש באתר בשביל לחפש עבודה, או כל גולש שאינו נמנה על שתי הקבוצות שהוזכרו לעיל, משתף קבצים או מידע עם חברת דיאלוג. דיאלוג מתחייבת לנהוג במידע זה על פי הסטנדרטים המצויינים בקוד האתי שלנו.
 • מובהר כי בקבלת תנאי התקנון מאשר המשתמש לחברת דיאלוג לפנות מעת לעת, בנושאים שקשורים לחיפוש עבודה, נושאי קריירה או חיפוש עובדים, דרך האימייל, הטלפון ובהודעות SMS או WhatsApp.
 • גולש אשר עושה שימוש במידע המופיע באתר, בין אם המדובר בחברה המבקשת לגייס עובדים, ובין אם המדובר במחפש עבודה, מתחייב לשמור באדיקות על פרטיות כל גורם ומידע המופיע באתר ו/או אליו הוא הופנה ו/או שפרטים אודותיו הגיעו לידיעתו, ולנהוג בהם בדיסקרטיות מוחלטת, ולא לעשות בהם כל שימוש זולת זה אשר לו הם נועדו מלכתחילה.
 • משתמשי האתר מתחייבים לשמור על כבודם של משתמשי האתר האחרים ו/או על כבודם של עובדי דיאלוג ומי מטעמה, שלא לפגוע בהם, בשמם הטוב ופרטיותם. דיאלוג לא תהא אחראית לשימוש פוגע מהסוג שבנדון באתר והיא תמחוק / לא תפרסם כל פרסום שיש משום פגיעה באחר, זאת ללא כל הודעה מוקדמת על כך.
 • דיאלוג אינה קובעת את דרישות התפקיד ותנאיו, את צרכי מגייס העובדים, ולא היא הקובעת מי ממחפשי העבודה יתקבל לעבודה, אם בכלל. אי לכך, דיאלוג אינה אחראית ולא תהא אחראית להפרת הוראות הדין על ידי מי ממשתמשיה/לקוחותיה (וככל שתהא ח"ח הפרה שכזו).
 • דיאלוג אינה מתחייבת לטפל בכל פניה, בין אם היא הגיע מחברה המבקשת לגייס עובדים, ובין אם היא הגיעה ממחפש עבודה, והטיפול יקבע רק על פי התאמת הפניה למגוון השירותים שבאפשרות דיאלוג להציע.
  דיאלוג לא תהא אחראית בשום אופן ובשום מובן לכך שפניה אשר הועברה אליה כאמור, ונמצאה כלא מתאימה, לא טופלה.
 • אתר זה מאפשר למחפשי העבודה לשמור קבצי קורות חיים על גבי השרת של אתר דיאלוג. דיאלוג אינה אחראית לאבדן מידע, או לשימוש לרעה בו. במידה של הפרת כללי התקנון, שמורה לדיאלוג הזכות למחוק את פרופיל המשתמש של הצד המפר, ו/או למחוק מידע שנשמר על ידי הצד המפר על גבי השרת של האתר, ללא צורך במתן הסבר או הודעה מוקדמת.
 • השימוש במידע המופיע באתר, בין אם בין דפיו, תמונותיו, טבלאות השכר שבו, קבצים הניתנים להורדה או אחר, הוא שימוש פרטי ואישי. חל איסור לעשות במידע זה שימוש מסחרי, ללא אישור בכתב מחברת דיאלוג.
 • השירות באתר, בין אם למחפשי העבודה / לחברות המחפשות עובדים / אחר, עשוי להצריך העברת מידע לגורם שלישי לצרכים מקצועיים. שימוש באתר מהווה הסכמה מצד הגולש לכך שתנאי זה ידוע לו ומוסכם עליו, וכי הוא מאשר אותו מרצונו החופשי.
 • בעיות משפטיות שיתעוררו בשל מידע כוזב / לא מדוייק / אחר, שהועבר לדיאלוג על ידי הגולש / חברה המגייסת עובדים / אחר, יחולו על מעביר המידע בלבד. שימוש באתר מהווה הסכמה לכך שקראתם ואישרתם סעיף זה.
  חל איסור לעשות שימוש לא חוקי באתר, להתחזות לאדם אחר / לחברה, להפר זכויות יוצרים, או לעשות שימוש זדוני באתר או לנצל את תכניו בשביל לבצע דבר עבירה. נזקים שיגרמו כתוצאה משימוש שכזה, יחולו על הגולש. שימוש באתר מהווה הסכמה לכך שקראתם ואישרתם סעיף זה.
 • משרות המופיעות באתר, כמו גם תכנים המופיעים באתר, מופצים מפעם לפעם, במקומות חיצוניים לאתר כגון רשתות חברתיות, אתרי דרושים ומקומות אחרים ברשת. אין דיאלוג אחראית בשום צורה ו/או אופן למידע שפורסם במקום שאינו האתר של דיאלוג, או בשל קישור המוביל למידע באתר של דיאלוג, שאינו זמין עוד.


חבות משפטית

 • אין באמור בתקנון זה כדי לגרוע מדיאלוג כל סעד חוקי העומד לרשותה בגין הפרת תנאי הסכם זה על ידי מי מגולשי האתר ו/או ממשתמשיו ודיאלוג שומרת על זכותה לנקוט בכל הליך כנגד כל גורם אשר יפר את תנאי תקנון זה ו/או הדין.
 • אתר זה הינו מאובטח, על מנת למנוע זליגת מידע, אך במידה ומידע שכזה זלג, המשתמש פוטר את דיאלוג מכל אחריות או חבות משפטית, שתגרם לו בשל גניבת או אבדן מידע מהאתר.
 • במידה ולחברת דיאלוג יגרם נזק או הפסד בשל שימוש המפר את כללי השימוש באתר, המשתמש מכיר בזה כי יאלץ לפצות את דיאלוג או את באי כוחה, בעלות הנזק שנגרם, כולל נשיאה בעלויות של ערכאות משפטיות נלוות לכך.

מאמרים נוספים שאולי יעניינו אותך